Slovakia:

1. Katarina | www
favorite skater: Alexei Yagudin

2. Kristy | www
favorite skater: Marina Anissina & Gwendal Peizerat